CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

 

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców,
ul. Wolności 330, 41-800 Zabrze informuje, że:
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców, z siedzibą przy ul. Wolności 330, 41-800 Zabrze, adres e-mail: abc@cech.zabrze.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.), ustawa o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), ustawa z dnia 20 kwietnia 2014 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.), weryfikacji danych w związku
z Państwa uczestnictwem w szkoleniach, w tym dofinansowanych np. przez Powiatowy Urząd Pracy oraz konkursach,
b) na podstawie wyrażonej zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), m.in. w celu:
  • kontaktowania się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
  • przesyłania informacji dot. szkoleń, spotkań i konkursów, w których Państwo uczestniczyli lub którymi wykazaliście zainteresowanie,
c) w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli m.in.:
  • podpisanie i wykonanie umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas jako na Administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
  • przesyłania informacji dot. szkoleń, spotkań i konkursów, wystawienia certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń,
  • przeprowadzania badań ankietowych mających na celu w szczególności usprawnienie współpracy,
  • umożliwienia przeprowadzenia egzaminów sprawdzających.
3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy i zobowiązań, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas jako na Administratorze danych, przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Ponadto każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.