CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

Wynajem powierzchni - Targowisko Miejskie Zabrze

Ulotka wynajem

więcej
 
Karta Młodego Przedsiębiorcy

Program Karta Młodego Przedsiębiorcy jest realizowany przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w celu wsparcia młodych..

więcej
 
 

CECH

CECH RZEMIEŚLNIKÓW MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRACODAWCÓW W ZABRZU
Cech w Zabrzu zrzesza producentów, usługodawców - prywatne firmy.

Zadaniem Cechu jest: utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu; prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych i gospodarczych.

Cech w ramach swojej statutowej działalności występuje w obronie praw i interesów prywatnej przedsiębiorczości, a także regularnie organizuje i wykonuje:
 • Kursy z zakresu BHP dla pracowników i pracodawców,
 • Rozliczenia ZUS, deklaracje, zgłoszenia, korekty deklaracji, chorobowe,
 • Rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego, deklaracje,
 • Szkolimy uczniów w wielu zawodach,
 • Skutecznie pomagamy prowadzącym działalność gospodarczą w Zabrzu.
Cech realizuje swoje zadania poprzez:
 • współpracę z organizacjami społecznymi, samorządowymi i gospodarczymi,
 • udzielanie pomocy prawnej swoim członkom,
 • przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego,
 • badanie i ocenę sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
 • udzielanie członkom pomocy w formie porad, instruktażu oraz informacji w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • udzielanie na zewnątrz informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej świadczonych przez członków Cechu,
 • rozpatrywanie skarg na działalność członków,
 • współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła,
 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i pracowników Cechu oraz ich rodzin, uczniów, a także pracowników zakładów i ich rodzin,
 • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych,
 • dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
 • zakładanie i prowadzenie własnych szkół i placówek oświatowych,ośrodków szkoleniowych umożliwiających uzyskanie jak najwyższego wykształcenia zawodowego i ogólnego,
 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych przez członków Cechu,
 • organizowanie i finansowanie obchodów świąt rzemieślniczych i innych uroczystości związanych z kultem religijnym, tradycjami rzemieślniczymi i innymi,
 • wynajem lokali i powierzchni użytkowych.