CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

Wynajem powierzchni - Targowisko Miejskie Zabrze

Ulotka wynajem

więcej
 
Karta Młodego Przedsiębiorcy

Program Karta Młodego Przedsiębiorcy jest realizowany przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w celu wsparcia młodych..

więcej
 
 

Informacje dla uczniów

Gimnazjalisto!
Chcesz wybrać dobry zawód i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie? Przyjdź lub zadzwoń po więcej informacji do Cechu.                                          

Mistrzowie w Cechu w Zabrzu szkolą w zawodach:
 • fryzjer
 • piekarz 
 • cukiernik                   
 • rzeźnik - wędliniarz       
 • murarz
 • stolarz 
 • dekarz 
 • blacharz pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik pojazdów samochodowych
 • introligator
Skontaktuj się z nami! Zabrze, ul. Wolności 330 lub telefonicznie: 32 271 11 80.

 

DOKUMENTY  WYMAGANE  DO  PODPISANIA  UMOWY  O  PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIA MŁODOCIANEGO

Do Cechu należy dostarczyć:
 • świadectwo ukończenia przez ucznia gimnazjum,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie,
 • informacje osobowe ucznia: imiona rodziców, adres zamieszkania ucznia, data i miejsce urodzenia, nr.ewid.PESEL, nr.telefonu, datę rozpoczęcia praktyki, wybrany zawód, adres i nazwę zakładu szkolącego, nazwę wybranej szkoły zawodowej.
Umowy podpisywane są w Cechu. W podpisywaniu umowy biorą udział: uczeń, właściciel zakładu rzemieślniczego, jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun (posiadający dokument stwierdzający opiekę prawną nad uczniem).

Młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
 •  w I roku nauki 4% (nie mniej niż 4%)
 •  w II roku nauki 5% ( nie mniej niż 5%)
 •  w III roku nauki 6% (nie mniej niż 6%)
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS.

STAWKI UCZNIOWSKIE ZMIENIAJĄ SIĘ CO KWARTAŁ.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym, który składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Absolwent ZSZ może:
 • dalej ustawicznie kontynuować edukację zawodową,
 • dalej kontynuować pracę. Po trzech latach pracy ma możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego,
 • uruchomić własną działalność gospodarczą.