CECH Rzemieślników w Zabrzu, ul Wolności 330, 41-800 Zabrze
 
 
 

Ogłoszenia

Wynajem powierzchni - Targowisko Miejskie Zabrze

Ulotka wynajem

więcej
 
Karta Młodego Przedsiębiorcy

Program Karta Młodego Przedsiębiorcy jest realizowany przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w celu wsparcia młodych..

więcej
 
 

Informacje dla mistrzów

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO :

Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:
 • dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia,
 • przygotowanie pedagogiczne.
  Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy. Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również,że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej czyli kurs.  Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:
 • przeszkolić młodocianego w zakresie bhp, ppoż (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)
 • zgłosić młodocianego do ZUS-u.

DOKUMENTACJA, KTÓRA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADZIE  SZKOLĄCYM UCZNIÓW ZAWODU :
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
 • Karta osobista młodocianego pracownika
 • Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)
 • Program praktycznej nauki zawodu
 • Wykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 • Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 • Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr wydanej odzieży roboczej
 • Okresowe badania lekarskie
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i ppoż

CZAS PRACY
 • do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
 • po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę
URLOP
I rok nauki:
 - po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu ( zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych),
 - po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu,
RAZEM: 38 dni

II rok nauki:
 - młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu,
 - jeśli młodociany ukończył 18 lat - 20 dni urlopu,

III rok nauki:
 - młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu,
 - młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym).


ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ :

Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
 •  młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego,
 •  młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę w pracy,
 •  orzeczenie lekarskie wskazuje,że młodociany nie może wykonywać danego zawodu,
 •  jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność.